Chci registrovat druh uvedený na unijním seznamu invazních druhů

Od ledna roku 2022 platí nová pravidla pro invazní nepůvodní druhy z unijního seznamu. Invazní nepůvodní druhy je zakázáno vypouštět nebo vysazovat do krajiny, dovážet nebo převážet na území EU, uvádět je na trh, ale také je držet, chovat nebo pěstovat. Pokud ale doma chované jedince (v zájmovém chovu) do konce roku 2022 zaregistrujete, smíte si je nechat ve své péči do konce jejich života. Povinností majitele (fyzické nebo právnické osoby) v takovém případě je zabezpečit je proti úniku a zamezit jejich rozmnožování. K povinné registraci spouští AOPK ČR ve spolupráci s MŽP nový elektronický registrační formulář.

Koho se povinnost registrace týká?

Každý chovatel, který má ve svém držení pro nekomerční účely jedince invazních nepůvodních druhů z unijního seznamu má povinnost takového jedince registrovat, a to nejpozději do konce roku 2022. Se začátkem roku 2023 se pro druhy na současném unijním seznamu zápis do registru uzavře a další držení či chov nezaregistrovaných jedinců bude již představovat porušení zákazů stanových evropským nařízením.

Tato povinnost vyplývá z § 13j, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

V případě, že uvedené jedince invazních nepůvodních druhů nebudou majitelé schopni nebo ochotni nadále držet, mohou je odevzdávat do k tomu určených zařízení. Jejich přehled zveřejní MŽP v průběhu roku 2022 na webových stránkách.

Postup registrace

Pro registraci chovaného jedince uvedeného na unijním seznamu invazních druhů byl spuštěn jednoduchý registrační formulář. Vyplňují se v něm kontaktní údaje, informace o invazním nepůvodním druhu na unijním seznamu (počet jedinců, stáří, přijatá opatření proti úniku) a potvrdí potřebná prohlášení o splnění podmínek péče o jedince. Vyplněné informace se propíší do osvědčení s unikátním evidenčním číslem, které chovatel (majitel) následně obdrží od AOPK ČR. Registrace, resp. toto osvědčení bude dokladem o tom, že jde o jedince držené v souladu s evropským nařízením o invazních druzích „na dožití“, a neuplatní se u nich příslušné zákazy. V případě úmrtí jedinců, změny adresy nebo dalších změn je třeba tyto aktualizované údaje zaslat na AOPK ČR spolu s evidenčním číslem, přiděleným při prvotní registraci. Databáze živočichů v registru je neveřejná.

Registrační formulář

Po vyplnění a odeslání registračního formuláře vám bude e-mailem zaslán potvrzovací dokument o přijetí registrace, který bude sloužit u případných kontrol k doložení držení jedinců druhu z unijního seznamu dle čl. 31 nařízení č. 1143/2014.

Více informací o problematice invazních druhů je dostupných na samostatném webu.

Webové stránky Invazní druhy