Odborná skupina pro společnou zemědělskou politiku

Odborná skupina pro společnou zemědělskou politiku byla zřízena organizačním opatřením ředitele AOPK ČR č. 77 ze dne 7. 2. 2018 pro řešení koncepčních a odborných otázek zemědělství ve zvláště chráněných územích. Odborná skupina se zřizuje na dobu přípravy nového programovacího období Programu rozvoje venkova s předpokladem trvání do 31. 12. 2020. Odborná skupina se schází nejméně dvakrát ročně.

Hlavní cíle odborné skupiny:

  • pro vedení AOPK ČR předkládat návrhy koncepční a metodické činnosti v oblasti péče o nelesní ekosystémy na zemědělsky využívaných pozemcích při uplatňování potřeb ochrany přírody,
  • připravovat a zajišťovat podklady pro přípravu nové zemědělské politiky ve vztahu k ochraně přírody a krajiny,
  • spolupracovat při vývoji pilotních titulů Agroenvironmentálně-klimatických opatření pro PRV po roce 2020 s využitím platby za výsledek,
  • sledovat aktuální stav a trendy v zemědělství a v zemědělské politice.

Členové odborné skupiny:

Ing. Ladislav Pořízek (předseda), AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko-Máchův kraj
Ing. Klára Čámská Ph.D. (tajemník), AOPK ČR, Odd. péče o terestrické ekosystémy
Mgr. et Mgr. Karel Chobot Ph.D., AOPK ČR, Odbor monitoringu biodiverzity
RNDr. Aleš Hoffman, AOPK ČR, Odd. CHKO
Mgr. Lenka Tomášková, AOPK ČR, Odd. druhové ochrany živočichů
Ing. Eliška Hoferková, AOPK ČR, RP Správa CHKO Bílé Karpaty
Ing. Šárka Kopecká, AOPK ČR, RP Správa CHKO České Středohoří
Ing. Milan Škrott, AOPK ČR, RP Správa CHKO Beskydy; milan.skrott@nature.cz; tel. 602 490 324
Mgr. Bohumil Fišer, AOPK ČR, RP Střední Čechy Správa CHKO Brdy
Ing. Jana Jiskrová, AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les
Ing. Jiří Klápště, AOPK ČR, RP Liberecko Správa CHKO Český ráj
Bc. Roman Scharf, Ministerstvo životního prostředí, Odbor obecné ochrany přírody
Mgr. Andrea Svobodová, KRNAP, Oddělení ochrany přírody
Ing. Daniela Steinbachová, Správa NP a CHKO Šumava, Odbor ochrany přírody a krajiny
Ing. Petr Bauer, NP České Švýcarsko, Odbor ochrany přírody
Ing. Elena Bočevová, AOPK ČR, Samostatný odbor OP ŽP
Ing. Pavel Trnka zastoupený Mgr. Kateřinou Kujanovou, AOPK ČR, Odd. péče o vodní ekosystémy

Externí členové:

Ing. Radim Kotrba, Ph.D., Asociace soukromého zemědělství ČR
Mgr. Zdeněk Papoušek, Česká inspekce životního prostředí

Kontakt:

Ing. Klára Čámská Ph.D.
tajemnice odborné skupiny