Územní ochrana je zakotvena v zákoně o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) a jeho prováděcích vyhláškách (395/1992 Sb. a 45/2018 Sb). V České republice jsou dvě úrovně zvláště chráněných území (ZCHÚ). Jedná se o velkoplošná zvláště chráněná území a maloplošná zvláště chráněná území. Se vstupem do Evropské unie vyvstala povinnost vymezení soustavy chráněných území Natura 2000. I tato chráněná území jsou vymezena v zákoně.

Kategorie chráněných území, jejich počty a rozlohy v ČR

Do velkoplošných zvláště chráněných území spadají dvě kategorie, do maloplošných čtyři a do soustavy Natura 2000 dvě kategorie chráněných území. Jejich přehled včetně celkových počtů a výměr v ČR poskytuje následující tabulka, která je aktuální ke dni 31. 12. 2022 (zdroj Ročenka AOPK ČR 2022).

Tabulka chráněných území
Typ územní ochrany Kategorie chráněného území (CHÚ) Počet v ČR (ha) Výměra v ČR (ha) Výměra v péči AOPK ČR (ha; % z celkové rozlohy dané kategorie CHÚ)
Velkoplošná ZCHÚ Národní parky 4 119 019 0 (0 %)
Chráněné krajinné oblasti 26 1 138 174 1 014 392 (89,1 %)
Maloplošná ZCHÚ Národní přírodní rezervace 110 30 441 28 809 (94,6 %)
Národní přírodní památky 126 8 274 7 675 (92,8 %)
Přírodní rezervace 820 43 677 16 839 (38,6 %)
Přírodní památky 1 597 33 902 2 886 (8,5 %)
Natura 2000 Ptačí oblasti 41 703 437 259 779 (36,9 %)
Evropsky významné lokality 1 112 795 640 296 617 (37,3 %)

Ochranné podmínky zvláště chráněných území

Pro chráněná území platí podle zákona o ochraně přírody a krajiny některá omezení v závislosti na jejich kategorii a pro národní parky a chráněné krajinné oblasti i v závislosti na jejich zonaci. S ohledem na různorodost území a specifické potřeby jejich ochrany umožňuje zákon orgánu vyhlašujícímu zvláště chráněné území stanovit při jeho vyhlašování další, tzv. bližší ochranné podmínky. Jedná se o výčet činností, jež lze v území provádět pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody; bližší ochranné podmínky jsou stanoveny pro každé území individuálně ve zřizovacím výnosu.

V případě nejasností, jaké ochranné podmínky se vztahují na konkrétní území a zda je možné určitou činnost vykonávat, je možné se s dotazem obrátit přednostně na orgán ochrany přírody, který má dané území ve správě.

Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích

Výjimky ze zákazů je možné povolit pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody nebo v zájmu ochrany přírody, nebo tehdy, pokud povolovaná činnost významně neovlivní zachování stavu předmětu ochrany zvláště chráněného území. Výjimky udělují příslušné orgány ochrany přírody a krajiny, kterými jsou správy národních parků, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, krajské úřady, újezdní úřady (na území vojenských újezdů) a Ministerstvo životního prostředí (na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy, s výjimkou území ve správních obvodech správ národních parků a Agentury).

Rozhodnutí o povolení výjimky obsahuje podmínky, za nichž je předmětnou činnost možné uskutečnit a důvody k tomu vedoucí. Výjimku, která se týká blíže neurčeného okruhu osob, může orgán ochrany přírody povolit též opatřením obecné povahy.

Ochranná pásma

Pro zabezpečení zvláště crháněných území (s výjimkou CHKO) před rušivými vlivy z okolí slouží ochranné pásmo (viz § 37 zákona). V ochranných pásmech je k činnostem a zásahům uvedeným v zákoně o ochraně přírody a krajiny nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

Existují dva typy ochranných pásem:

 • ochranné pásmo vyhlášené
 • ochranné pásmo „ze zákona“

Pokud se ochranné pásmo vyhlašuje, děje se tak zpravidla současně s vyhlášením území za zvláště chráněné. Informace o ochranném pásmu je pak obsažena ve vyhlašovacím předpisu, kde mohou být nad rámec zákona uvedeny další činnosti a zásahy, jejichž vykonávání je vázané na souhlas orgánu ochrany přírody.

Pokud se ochranné pásmo nevyhlásí, vzniká tzv. ze zákona a tvoří ho území do vzdálenosti 50 m od zvláště chráněného území. V takovém pásmu jsou na souhlas orgánu ochrany přírody vázány pouze některé činnosti vymezené příslušný paragrafem zákona o ochraně přírody a krajiny. Je také možné, aby příslušný orgán ochrany přírody při vyhlášení zvláště chráněného území stanovil, že se toto území vyhlašuje bez ochranného pásma.

Označení chráněných území v terénu

K označení zvláště chráněných území v terénu se podle vyhlášky č. 45/2018 Sb. používá:

Tabule s velkým státním znakem.
Tabule s velkým státním znakem ČR s označením příslušné kategorie ochrany a názvem NP, CHKO, NPR a NPP.

 

 


 

Tabule s velkým státním znakem.
Tabule s malým státním znakem ČR s označením příslušné kategorie ochrany a případně názvem PR a PP.

 

Tabule s textem „evropsky významná lokalita“ u EVL nebo textem „ptačí oblast“ a názvem příslušného území.
Tabule s textem „evropsky významná lokalita“ u EVL nebo textem „ptačí oblast“ a názvem příslušného území.

 

Pruhové značení hranic na sloupcích či hraničních stromech.
Pruhové značení hranic na sloupcích či hraničních stromech u NPR, NPP, PR, PP a I. zóny NP - jedná se o dva červené pruhy 5 cm široké a oddělené 5 cm širokou mezerou. Dolní červený pruh vyznačuje příslušnou výseč nechráněného území a horní pruh probíhá po celém obvodu kmene.

 

Bližší informace ke konkrétním lokalitám

Přehled zvláště chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000 v ČR i detailní právní, správní a odborné informace o jednotlivých územích určené zejména pro pracovníky státní správy najdete v Digitálním registru Ústředního seznamu ochrany přírody. O jednotlivých chráněných krajinných oblastech a dalších územích se můžete dočíst víc na stránce Poznávám přírodu.

Činnost AOPK ČR ve vztahu ke zvláště chráněným územím:

 • systematicky shromažďuje odborné a vědecké poznatky o přírodních hodnotách ZCHÚ jako nezbytný podklad pro péči o ně,
 • zajišťuje a koordinuje přírodovědecké nebo lesnické výzkumy v ZCHÚ,
 • zajišťuje zpracování návrhů plánů péče pro CHKO a MZCHÚ na území CHKO, taktéž pro NPR a NPP mimo CHKO a poskytuje metodické vedení, příp. také zpracování plánů péče pro PR a PP ve správě krajů,
 • je pověřena Ministerstvem žívotního prostředí zpracováním souhrnů doporučených opatření pro ptačí oblasti (PO) a evropsky významné lokality (EVL),
 • zajišťuje realizaci plánů péče pro CHKO a MZCHÚ na území CHKO, taktéž pro NPR a NPP mimo území CHKO,
 • provádí hodnocení území navržených ke zvláštní územní ochraně,
 • připravuje administrativní i odborné podklady pro zřízení zvláštní územní ochrany v kategorii NPR a NPP, respektive i v kategorii NP a CHKO,
 • na území CHKO vyhlašuje PR a PP,
 • provádí kontrolní činnost ve zvláště chráněných územích ve své péči,
 • metodicky zajišťuje a provádí revizi stavu ZCHÚ,
 • zajišťuje převody a výkupy pozemků v ZCHÚ,
 • zajišťuje optimální způsoby využívání pozemků, k nimž vykonává právo vlastnictví a hospodaření,
 • zpracovává odborná stanoviska a vyjádření k žádostem o výjimky ze zákazů v ZCHÚ, resp. v jejich ochranných pásmech, pro orgány státní správy ochrany přírody,
 • vydává souhlasy k činnostem uvedeným v bližších ochranných podmínkách ZCHÚ,
 • zpracovává odborná vyjádření a stanoviska k poškození, zničení nebo nedovoleným změnám v chráněných územích, které mohou vést k uložení pokuty, pro Českou inspekci životního prostředí,
 • vede Ústřední seznam ochrany přírody,
 • zprostředkovává finanční dotace z krajinotvorných programů na akce týkající se péče o ZCHÚ.