Pro podporu realizace jednotlivých činností péče o přírodu a krajinu v AOPK ČR zpracováváme a vydáváme metodické materiály. Jsou to zejména standardy péče o přírodu a krajinu a metodiky s doporučenými postupy pro ostatní orgány ochrany přírody, veřejnou správu, dodavatele ochrany přírody a krajiny, hospodáře a uživatele krajiny. Vedle veřejně dostupných metodik dále vypracováváme metodické listy, které slouží pro sjednocení přístupu v jednotlivých tématech uvnitř AOPK ČR.

Jednotlivé metodiky dle tematických oblastí jsou ke stažení ve formátu pdf. Starší metodiky vydané AOPK ČR jsou dostupné pouze v tištěné podobě do rozebrání v naší knihovně, poté pouze k zapůjčení.

Metodiky pro oblast druhové ochrany

Invazní nepůvodní druhy s významným dopadem na Evropskou unii (2021)
Ochrana biotopu vybraných zvláště chráněných druhů v územním plánování (2021)
Doprava a ochrana fauny v České republice (2020)
Jak značit exempláře CITES? (2019)
Ochrana saproxylického hmyzu a opatření na jeho podporu (2015)
Metodická příručka pro praktickou ochranu ptáků v zemědělské krajině (2013)
Kuřička hadcová. Minuartia smejkalii (2011)Péče o druh a jeho lokality.
Sinokvět chrpovitý. Jurinea cyanoides (2011)Péče o druh a jeho lokality.
Vstavač trojzubý. Orchis tridentata (2011)Péče o druh a jeho lokality.
Vydra a doprava. Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční (2011)
Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů (2010)
Raci v České republice (2009)
Hodnocení fragmentace krajiny dopravou (2005)
Metodika pro zpracování záchranných programů pro zvláště chráněné druhy cévnatých rostlin a živočichů (2002)
Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridorů (1995)
Ochrana plazů (1995)

Metodiky pro oblast monitoringu

Metodiky monitoringu a mapování druhů (prováděného v rámci sledování stavu) jsou dostupné v přehledu monitorovaných druhů (ve sloupci MM, metodiky monitoringu).

Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů
Metodika monitoringu biotopů
Návrh metodiky monitoringu kvality krasových vod
Metodika biospeleologického průzkumu jeskyní a krasových jevů (bezobratlí živočichové) - studie (2016)
Metodika monitoringu návštěvnosti v chráněných územích (2017)

Kalkulačka a metodika pro oceňování dřevin

Internetová kalkulačka slouží k výpočtu hodnoty dřevin, resp. ekologické újmy vzniklé kácením či poškozením dřevin a k následnému výpočtu kompenzačních opatření podle metodiky AOPK ČR.

Metodika oceňování dřevin rostoucích mimo les (2022)

Kalkulačka umožňuje oceňování jednotlivých stromů a jejich skupin a skupin keřů s možností uložení či tisku protokolu. Jedná se o jednoduchý, přehledný nástroj, který je k dispozici zdarma a přístup k němu je anonymní.

Internetová kalkulačka

Metodika AOPK ČR obsahuje především aktualizovaný postup ocenění, který je pro zachování přehlednosti textu pro uživatele komentován pouze stručně. Komplexní podklady k metodice a k inovaci metodického postupu pro rok 2022 jsou shrnuty ve veřejné Technické zprávě k metodice.

Technická zpráva k metodice oceňování dřevin rostoucích mimo les (2021)

Metodiky pro oblast územní ochrany a péče o krajinu

Osvědčené komunikační postupy v ochraně přírody (2022)
Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav (2016)
Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000 (2008)
Památné stromy (2010)
Péče o chráněná území I. (1999)
Péče o chráněná území II. (1999)
Metodika přípravy plánů péče (1999)

Metodiky pro oblast vodních ekosystémů

Ochrana a zlepšování morfologického stavu vodních toků (2020)
Biologické hodnocení rybích přechodů (2020)
Typologie procesů samovolné renaturace (2018)
Atlas příkladů revitalizací (2018)
Ekologicky orientovaná správa vodních toků (2016)

Metodiky k rekultivacím

AOPK ČR v únoru 2019 certifikovala metodiku k hodnocení a usměrňování rekultivací po těžbě nerostných surovin, zpracovanou Centrem pro otázky životního prostředí UK. Metodika je zaměřena na rozsáhlé suché těžebny uhlí a písků. Poskytuje orgánům ochrany přírody návod jak postupovat pro dosažení  nejpříznivějšího stavu z hlediska ochrany přírody.

Zpracování metodiky bylo financováno Technologickou agenturou ČR v rámci programu Omega pod č. TD03000249.

Metodika pro hodnocení alternativních způsobů obnovy post-těžební krajiny
Protokol o certifikaci

Další metodiky AOPK ČR

Jak pasteveční psi chrání stáda (2019)
Revitalizace vodního hospodářství (2003)
Metodická příručka pro ochranu populací, chov a repatriaci střevle potoční (Phoxinus phoxinus L.) s poznámkami o biologii druhu (2003)
Řez dřevin ve městě a krajině (2000)
Metodika přípravy plánů péče (1999)
Monitorování ekologických změn (1995)
Metodika monitoringu zdravotního stavu dřevin (1995)
Metodika křížení komunikací a vodních toků s funcí biokoridorů (1995)