Studovna ÚSOP

Studovna ÚSOP

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
T: 951 421 124
E: usop@nature.cz

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP) soustřeďuje zřizovací a odbornou dokumentaci zvláště chráněných území (ZCHÚ), památných stromů, smluvně chráněných území (SCHÚ) a lokalit soustavy Natura 2000, tj. evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí (PO). Vedení a provozování ÚSOP je podloženo zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Podrobnosti vedení ÚSOP a soupis požadovaných dat a dokumentů je upřesněn vyhláškou č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území.

Dokumenty ÚSOP jsou uloženy ve fyzické podobě ve Sbírce listin ÚSOP (def. § 12 vyhl. č. 45/2018 Sb.) a vybrané dokumenty v elektronické podobě jsou zveřejňovány v Digitálním registru ÚSOP na internetových stránkách:

http://drusop.nature.cz

Otevírací doba:

Středa: 9:00-13:00 h. (mimo státní svátky)

Návštěva mimo uvedenou otevírací dobu je možná po dohodě s kontaktní osobou.

Kontaktní osoba: