CHKO Bílé Karpaty odlišuje od jiných chráněných krajinných oblastí velká výměra travních porostů, které v minulosti vznikly a jsou i dnes podmíněny zemědělskou činností. Zaujímají více než čtvrtinu výměry chráněné krajinné oblasti. Zachovalé druhově bohaté louky a pastviny Bílých Karpat jsou významným přírodním a současně kulturním dědictvím. Právě na péči o travní porosty je vynakládáno nejvíce úsilí státní i dobrovolné ochrany přírody.

Plošně omezené enklávy trvalejšího bezlesí v rámci lesnaté krajiny se vyskytovaly i přirozeně, tedy už před osídlením Bílých Karpat lidmi. Trvalé travní porosty, jak je známe dnes, však začaly vznikat teprve s jejich příchodem, pomalým a náročným potlačováním lesa. Postupně se dařilo udržovat větší a souvislejší plochy bezlesí, kde se nahodile kombinovalo vypásání a sečení. V období pozdního středověku a po 30-ti leté válce začala být příhraniční krajina intenzivněji osidlována a tím pádem i více odlesňována a zemědělsky využívána. Na počátku 20. století se v Bílých Karpatech louky a pastviny rozprostíraly na mnohem větších rozlohách, než je tomu dnes. Louky nebyly hnojeny a kosily se jednou ročně, některé se vypásaly až v době otav.

Citlivá údržba pozemků, kterou Správa CHKO Bílé Karpaty podporuje, zejména mozaikovitá seč a pastva, je ideální pro údržbu pozemků v MZCHÚ a 1. zónách. V těchto polohách, s ohledem na nemožnost využití intenzivních technologií, se častěji daří simulovat tradiční způsoby hospodaření, které mají pozitivní vliv na zachování i rozvoj druhové diverzity.

To, jak se o CHKO Bílé Karpaty pečuje, se řídí plánem péče, který si můžete stáhnout přímo zde. Plán péče je platný po dobu deseti let, aktuální plán péče je platný v letech 2022 až 2031.

V péči o přírodní hodnoty území a osvětu veřejnosti  jsou našimi nepostradatelnými partnery i zástupci neziskového sektoru věnující se ochraně přírody nebo osvětě v oblasti ochrany přírody a životního prostředí. Jsou to:

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
ZO ČSOP Bílé Karpaty
ZO ČSOP Veronica, Centrum Hostětín
ZO ČSOP Kosenka
Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.