Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován jako „vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu“.  Jde o tzv. zelenou páteř krajiny. Skládá se z biokoridorů a biocentrem různého významu (lokální, regionální a nadregionální). Popis jednotlivých biocenter a biokoridorů v CHKO Bílé Karpaty je k dispozici na pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Bílé Karpaty.