Česká republika je z pohledu geologa velmi rozmanitá, s množstvím odlišných a různě starých geologických jednotek, stratigrafickými sekvencemi, horninami mnoha typů. Na území republiky nacházíme doklady vývoje zemské kůry a vývoje života staré až 600 milionů let. V České republice máme světově první na vědeckém základě vybraný mezinárodní stratotyp – Klonk u Suchomast. Chráněný je jako národní přírodná památka - NPP Klonk.

Specifikem ochrany neživé přírody je ve srovnání s živou přírodou nepřemístitelnost a v zásadě neobnovitelnost geologických lokalit – paleontologických a mineralogických nalezišť, stratigrafických profilů, dokladů sopečné činnosti a tektonického vývoje, krasových jevů atd.

Ochrana geologického dědictví je integrální součástí státní ochrany přírody. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je ochrana geologického dědictví naplňována prostřednictvím obecné ochrany přírody a územní ochranou.

Obecná ochrana

Chráněny jsou zkameněliny (tzv. paleontologické nálezy) – pozůstatky organizmů žijících v geologické minulosti a stopy jejich činnosti. Paleontologické nálezy jsou chráněny před poškozováním a ničením.  V případě zastižení paleontologické lokality zejména při stavební činnosti je možné stavbu přerušit pro provedení záchranného paleontologického výzkumu.

Jeskyně jsou přirozeně vzniklé podzemní prostory. Jeskyně samotné i jejich výplně a výzdoba (krápníky, sintry) jsou dokladem geologického vývoje, vzniku morfologie krajiny i života na povrchu. Jeskyně jsou zároveň životním prostředím pro některé specifické organizmy. Jeskyně a s nimi spojené krasové jevy na povrchu (škrapy, závrty, ponory, vývěry) jsou chráněny před poškozováním a ničením, není dovoleno měnit jejich dochovaný stav. AOPK ČR vede pro celé území České republiky Jednotnou evidenci speleologických objektů (JESO). Více o JESO se dočtete na této stránce.

Geologické lokality, zejména paleontologická a mineralogická naleziště a geomorfologické útvary mohou být chráněny formou registrovaného významného krajinného prvku (VKP) nebo jako přechodně chráněná plocha. VKP jsou chráněny před poškozováním a ničením.

Jeskyně a pohled na její strop.
Foto: Petr Zajíček.

 

Územní ochrana

Význam pro ochranu geologického dědictví mají všechny kategorie zvláštní územní ochrany  -  národní park, chráněná krajinná oblast, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památka, přírodní památka. Nejvhodnější a nejvyužívanější je pro geologické lokality kategorie přírodní památka a národní přírodní památka - podle zákonné definice je to „přírodní útvar menší rozlohy, zejména geologický či geomorfologický, naleziště nerostů, a to i takový, který formoval svou činností člověk…“.  Územní ochranou jsou chráněny např. mezinárodní stratotypy, k jejichž ochraně jsme vázáni mezinárodně přijatými pravidly (pravidla Mezinárodní stratigrafické komise při Mezinárodní unii geologických věd). O územní ochraně se dočtete zde.

Při hodnocení významu lokalit spolupracuje AOPK ČR zejména s Českou geologickou službou, která vede evidenci významných geologických lokalit.

Geologické lokality

Geoparky

Nelegislativní formou ochrany geologického dědictví jsou geoparky. Kromě ochrany lokalit a péče o ně slouží zejména pro popularizaci geologie. Vznik a existence geoparků je upravena Směrnicí MŽP č. 9/2018. Více se dozvíte na stránce věnované našim geoparkům.

Práce s veřejností

Neopominutelnou součástí ochrany geologického dědictví je práce s veřejností - jak místní, tak nejširší. Poučení místní obyvatelé, kteří přijmou ochranu geologického dědictví za vlastní, jsou nejlepšími spolupracovníky státní ochrany přírody. Ochrana přírody pořádá výstavy, přednášky, exkurze, vydává tiskoviny atp., ve všech těchto činnostech spolupracuje s odbornými institucemi, specializovanými firmami a nevládními organizacemi.

Další právní předpisy

Pro ochranu vzorků minerálů a zkamenělin má kompetence resort kultury podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty a podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Památkově chráněná mohou být některá důlní díla. Vstupní partie a předpolí větších jeskyní bývají pravidelně předmětem zájmu archeologů a památkové ochrany.