Název projektu: Aktivní ochrana evropsky významných teplomilných stanovišť a druhů v Českém středohoří – LIFE České středohoří

Logo Life České středohoří. Logo Life.Logo Natura 2000.Logo Ministerstva životního prostředí.
​Spolufinancováno Ministerstvem životního prostředí a Evropskou unií.

Číslo projektu: LIFE16 NAT/CZ/000639
Místo realizace: Centrální část Českého středohoří
Program: LIFE
Zdroj financování: EU – 60%; MŽP - 15%; AOPK ČR - 25%
Celkový rozpočet: 2 452 784 €
Doba trvání projektu: 8/2017 – 12/2023
Oficiální stránky projektu:  www.lifecs.cz

Výstupy projektu:

 • Zápisník malého objevitele Českého středohoří
 • Kompletní metodika EVVO MŠ Příroda a roční období
 • Metodika ZŠ Bílé stráně u Pokratic
 • Metodika ZŠ Radobýl
 • Leták LIFE České středohoří
 • Brožura Porta Bohemika
 • AfterLIFE plan (plánované aktivity v době udržitelnosti)
 • Layman report (shrnutí projektu pro širokou veřejnost)
 • Brožura Péče o České středohoří

Výstupy ke stažení

Cíle a náplň projektu:

Stabilizace 305,41 ha teplomilných stanovišť realizací vhodných managementových opatření (viz níže) a zvýšení počtu jedinců u šesti druhů chráněných v rámci Evropské unie. Přímé krajinotvorné opatření byla realizováno na 156,1133 ha. 

Podpora tradičních forem hospodaření na teplomilných stanovištích - např. spolupráce s vlastníky, nájemci a zemědělskými subjekty při uzavírání pachtovních smluv a zařazování pozemků do systému zemědělských dotací, a tím zajištění dlouhodobé potřebné péče o teplomilná stanoviště.

Zvýšení zájmu veřejnosti o teplomilná stanoviště a soustavu Natura 2000.

Aktivity projektu:

Managementová opatření

 • výřez nežádoucích dřevin a jejich zmlazení (na ploše cca 127 ha)
 • pastva (na ploše cca 111 ha)
 • kosení (na ploše cca 155 ha)
 • redukce nepůvodních invazních druhů (především trnovník akát) na ploše cca 3 ha,
 • dosadby minoritních druhů dřevin (např. jeřáb břek, hrušeň polnička) na ploše cca 99 ha

Práce s veřejností

 • osvěta prostřednictvím médií
 • výroba vzdělávacích a propagačních materiálů i tiskovin
 • vzdělávací programy pro školy a akce pro širokou veřejnost
 • konference a semináře pro odborníky a spolupracující subjekty
 • příprava muzejní výstavy a virtuálního průvodce Českým středohořím

Podpora významných druhů

Druh Změna během projektu
saranče skalní stabilní populace s kolísáním
ještěrka zelená nárůst populace o 128 % (EVL PB)
přástevník kostivalový stabilní populace s kolísáním
kavyl olysalý nárůst populace o 58 %
koniklec otevřený nárůst populace o 26 %
střevíčník pantoflíček nárůst populace o 50 %

Kontakt:

Mgr. Markéta Curatolo Jůnová
Vedoucí Oddělení projektů s mezinárodní účastí
Ing. Vladislav Kopecký
Vedoucí Oddělení péče o přírodu a krajinu, Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří
Volná pastva na Radobýlu.
Slavnosti Českého středohoří.
Exkurze pro školy s návštěvníky.
Úklid dřevní hnoty po výřezech.
Odchyt ještěrek zelených pro transfer a odběr genetických vzorků.
Útulek fest 2021.
Likvidace invazního akátu pomocí metody kroužkování.