Název projektu: Záchrana rybníka Velký Váček v NPR Polanská niva ohroženého postupujícím meandrem řeky Odry

Logo Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Trvání projektu: 2010–2012
Finanční zdroje: Operační program Životní prostředí, oblast podpory 6.2 - „Podpora biodiverzity“
Celkové náklady: 7 890 631 Kč, z toho výše příspěvku z EU činila celkem 6 707 036,35 Kč
Lokalizace území: Moravskoslezský kraj, okres Ostrava-město, Polanka nad Odrou
Smluvní partneři (zhotovitelé): Projektová dokumentace: Ing. Jaroslav Groman, též provedl autorský dozor, Realizace stavby: STAMEX, s r.o., Technický dozor stavebníka:  ISVH, s.r.o.

Z přírodovědného hlediska se jedná o jeden z nejhodnotnějších rybníků v Chráněné krajinné oblasti Poodří a nejcennější rybník v NPR Polanská niva. Vodní nádrž má rozlohu 8,4 ha. Vyskytuje a rozmnožuje se zde velký počet zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. Tyto přírodní hodnoty byly spolu se samotnou existencí rybníka ohroženy opakovaným podemíláním hráze sousední řekou Odrou a velmi špatným stavem společné hráze s níže položeným rybníkem Velký Budní.

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu bylo zachování mimořádně hodnotného, druhově bohatého rybničního ekosystému, jakožto biotopu jádrových populací 4 zvláště chráněných druhů rostlin (kotvice plovoucí, řečanka menší, nepukalka plovoucí a šmel okoličnatý) a 4 zvláště chráněných druhů obojživelníků (skokan skřehotavý, skokan zelený, rosnička zelená, kuňka obecná), dále pak také mnoha druhů vodních ptáků (moták pochop, chřástal vodní, rákosník velký atd.).

Realizovaná opatření:

  • vybudování nové oderské hráze chráněné proti podemílaní řekou
  • oprava a rozšíření společné hráze s rybníkem Velký Budní
  • vybudování nového výpustného zařízení
  • vytvoření nového loviště
Záchrana rybníka Velký Váček v NPR Polanská niva.
Záchrana rybníka Velký Váček v NPR Polanská niva.
Záchrana rybníka Velký Váček v NPR Polanská niva.