Název projektu: Centrum pro krajinu a biodiverzitu

Logo Divland.    Logo Technologické agentury ČR.
Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Prostředí pro život.

Číslo projektu: SS02030018
Místo realizace: Průhonice, Praha, Brno, Olomouc, terénní práce v rámci celé ČR
Program: Technologická agentura ČR – Prostředí pro život
Zdroj financování: 90 % Technologická agentura ČR, 10 % vlastní zdroje jednotlivých partnerů (v případě AOPK ČR kofinancováno MŽP)
Celkový rozpočet: 271 108 245 Kč (z toho 18 129 998 Kč AOPK ČR)
Doba trvání projektu: 01/2021 – 12/2026
Oficiální stránky projektu: divland.cz
Hlavní partner projektu: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. (VÚKOZ)
Partneři projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK), Botanický ústav AV ČR, v. v. i. (BÚ), Česká geologická služba (ČGS), Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta životního prostředí (ČZU), Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), Masarykova univerzita / Přírodovědecká fakulta (MU), Mendelova univerzita v Brně / Lesnická a dřevařská fakulta (MENDELU), Univerzita Karlova / Přírodovědecká fakulta (UK), Univerzita Palackého v Olomouci / Přírodovědecká fakulta (UPOL), Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. (VÚV)

Výstupy projektu:

Cíle a náplň projektu:

Hlavním cílem projektu je vytvoření výzkumného centra, které bude generovat výstupy využitelné jak pro strategické plánování v oblasti ochrany přírody, krajiny a biodiverzity, tak pro řešení aktuálních problémů, které se v krajině a jejích ekosystémech objevují. Předmětem zájmu výzkumného centra jsou krajina, specifické typy ekosystémů (lesní ekosystémy, agroekosystémy) a biodiverzita, včetně fenoménu biologických invazí. Centrum si klade za cíl formulovat nové systémy monitoringu a vytvořit provázaný systém hodnocení jevů a procesů definujících současnou podobu krajiny, ekosystémů a na ně navázané biodiverzity. Konkrétními cíli projektu jsou: (i) vývoj a etablování standardizovaného monitoringu krajiny na úrovni ČR, (ii) vyhodnocení dynamiky lesních ekosystémů a agroekosystémů v kontextu změny klimatu, včetně míry jejich degradace, (iii) návrh komplexního hodnocení stavu a změn biodiverzity a identifikace významných faktorů jejího ohrožení s důrazem na problematiku biologických invazí, (iv) rozvoj nástrojů komplexního monitoringu, vytvoření metodických podkladů pro strategické rozhodování a návrh managementových opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu na krajinu a ekosystémy v podmínkách ČR. Nástrojem k naplnění těchto cílů bude sdílení informací a dat, jejich syntéza a společná interpretace v rámci širokého multioborového týmu. Veškeré výstupy výzkumného centra budou prezentovány na webových stránkách, v rámci tematických workshopů a konferencí tak, aby bylo zajištěno co možná nejširší využití výsledků v rámci dotčených subjektů (MŽP, MZe, MMR, orgánů ochrany přírody ad.).

Konkrétní aktivity projektu:

Odborná náplň projektu je dle relevance k jednotlivým hlavním cílům výzkumného tématu rozdělena na pět tematických pracovních skupin označených písmeny (working groups – WG A–E), šestá odborná pracovní skupina (WG F) je skupinou syntetickou a hraje důležitou úlohu zjeména jako garant komplexního řešení stanovených cílů.
WG A – Resilientní krajina
WG B – Lesní ekosystémy
WG C – Agrosystémy a půda
WG D – Invaze
WG E – Funkční biodiverzita
WG F – Syntéza

AOPK ČR je zapojena nejvíce v balíčcích WG E Funkční biodiverzita a WG D Invaze, nicméně zapojuje se i do ostatních balíčků.

Na úrovni krajiny (WG A Resilientní krajina) budou hodnoceny zejména recentní trendy změn krajiny na základě stávajících datových zdrojů a současně budou rozvíjeny inovativní systémy monitoringu s využitím dat dálkového průzkumu Země. Vedle toho budou vyhodnoceny poznatky z funkčnosti opatření v pilotních krajinách z hlediska dopadů managementu krajiny v kontextu měnících se klimatických podmínek (koncept Smart Landscapes). Výstupem tohoto bloku bude metaanalýza stávajících metod a dat využitelných pro hodnocení stavu a vývoje krajiny a návrh systému komplexního monitoringu krajiny na základě kvantitativních ukazatelů.

V rámci hodnocení stavu a dynamiky lesních ekosystémů (WG B Lesní ekosystémy) bude pozornost věnována především jejich odezvě na změnu klimatu a dopadům probíhajících disturbancí, kde se předpokládá komplexní hodnocení probíhajících změn hlavních typů porostů na území ČR včetně vyhodnocení jejich odolnosti v kontextu změny klimatu. Specificky se projekt zaměřuje na problematiku kůrovcové gradace a otázky následné obnovy lesních ekosystémů. Současně se centrum zaměří na ochranu přírodních lesních stanovišť a jejich biodiverzity. Výstupem pak budou návrhy komplexních opatření trvale udržitelného hospodaření v lesních ekosystémech.

Podobně komplexně je pojaté také řešení problematiky agrosystémů (WG C Agrosystémy a půda). Na základě vyhodnocení dosavadního vývoje a současného stavu budou identifikovány hlavní problémy agroekosystémů a navržen systém hodnocení a podpory klíčových vlastností zemědělské půdy. Výstupem bude opět návrh integrovaných nástrojů shrnutý v katalogu opatření, vedoucích k zastavení degradace mimoprodukčních funkcí agrosystémů.

Významný objem výzkumných kapacit je směřován na problematiku monitoringu, modelování a hodnocení biodiverzity (WG E Funkční biodiverzita). Komplexní uchopení vychází z konceptu monitoringu indikačních druhů, geostatistických přístupů modelování biodiverzity s využitím DPZ a vyhodnocování velkých databází o distribuci druhů i habitatů. Teoretické poznatky i výstupy prediktivních modelů by se pak měly odrazit v důkladném vyhodnocení ohrožujících faktorů a v revizi stávajících nástrojů ochrany biodiverzity. S problematikou biodiverzity úzce souvisí fenomén biologických invazí (WG D Invaze). Zde vedle hodnocení současného stavu bude pozornost zaměřena na zdokonalení monitoringu invazních druhů, včetně patogenů a návrhy managementu, který by účinně dokázal eliminovat rizika s invazemi spojená.

Veškeré výstupy jednotlivých pracovních skupin budou v průběhu řešení projektu vzájemně provazovány, aby byla finální syntéza a návrhy opatření co možná nejvíce ucelené v rámci WG F Syntéza. Výsledky budou pravidelně prezentovány na webových stránkách projektu a formou tematických workshopů, dále jsou plánovány dvě celoprojektové konference a vydání souhrnné odborné publikace se shrnutím pro uživatele výstupů.

Výzkumné aktivity, jejich zaměření i výstupy budou v průběhu celého řešení navrhovaného projektu diskutovány s jednotlivými odbory Ministerstva životního prostředí a dalšími identifikovanými skupinami stakeholderů tak, aby výstupy byly co nejvíce využitelné pro orgány státní správy ochrany přírody.

Logo Technologické agentury ČR.
 

Kontakty:

Mgr. et Mgr. Karel Chobot, Ph.D.
Ředitel Odboru monitoringu biodiverzity
Ing. Vendula Velasová
Oddělení projektů s mezinárodní účastí